Πρόγραμμα Γέφυρα: Επιδότηση στεγαστικών δανείων

Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα αφορά:

 • Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους
 • Εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
 • Ανέργους ή μακροχρόνια ανέργους στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
 • Δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για την ένταξη του δανειολήπτη στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

 • Ο αιτών ή ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει πληγεί από τις συνέπειες του Covid-19.
 • Ο αιτών να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Να μην έχει υπαχθεί στο Ν.4605/2019 για την Προστασία κύριας κατοικίας ή σε ρύθμιση οφειλών με τον Ν.3588/2007, τον Ν.4307/2014 ή τον Ν.4469/2017.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο.
 • Η συνολική αξία των μεταφορικών μέσων που απέκτησε εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση να μην υπερβαίνει τις 80.000€.
 • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, οι καταθέσεις/επενδύσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, η ακίνητη περιουσία και το υπόλοιπο της οφειλής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να μην ξεπερνούν τα κάτωθι ανώτατα όρια:

Κατηγορίες Επιδότησης

Ο δικαιούχος εντάσσεται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες, ανά χρηματοπιστωτικό οργανισμό, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής του στις 29/02/2020 η οποία ορίστηκε ως «Ημερομηνία Αναφοράς»:

Α. Εξυπηρετούμενη ή με Καθυστέρηση πληρωμής ≤ 90 ημέρες
Β. Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών
Γ. Καταγγελμένη οφειλή

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος εφαρμόζονται με βάση την οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο, ενώ εάν υπάρχει έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ανεξαρτήτως ποσού, τότε εφαρμόζονται τα κριτήρια της κατηγορίας της καταγγελμένης οφειλής.

Χαρακτηριστικά Επιδότησης

Η επιδότηση του Δημοσίου:

 • ισχύει για 9 μήνες και μεταβάλλεται ανά τρίμηνο,
 • καθορίζεται σε επίπεδο πελάτη ανά Τράπεζα, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής
 • δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που τίθεται ανά κατηγορία οφειλής.

Ειδικότερα:

Καταβολή της επιδότησης:

 • Προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης:
  1. ανοίγεται αυτόματα ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός και
  2. τακτοποιούνται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής:
   • Για οφειλές με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον δεν εξοφληθούν από τον πελάτη προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις
   • Για οφειλές με μεγαλύτερη καθυστέρηση ή καταγγελμένες: ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία, εντός του διαστήματος που θέτει το πρόγραμμα
 • Η πλατφόρμα του προγράμματος αποστέλλει ενημέρωση για την πίστωση του ακατάσχετου λογαριασμού με το επιδοτούμενο ποσό.
 • Ο οφειλέτης καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δόσης και τυχόν ασφάλιστρα/λοιπά έξοδα που βαρύνουν την οφειλή.
 • Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί αναστολή δόσεων, δυνάμει της 30.3.2020 Π.Ν.Π., η επιδότηση δόσης για το σύνολο των οφειλών στην τράπεζα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής, εκτός αν ο οφειλέτης ζητήσει τη διακοπή της.

Διάστημα παρακολούθησης

Μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης τίθεται χρονικό διάστημα παρακολούθησης από το Δημόσιο, για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων, η οποία ορίζεται ανά κατηγορία επιδότησης ως εξής:

 • Εξυπηρετούμενη ή με καθυστέρηση οφειλή ≤ 90 ημέρες: 6 μήνες
 • Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών:12 μήνες
 • Καταγγελμένη Οφειλή:18 μήνες
 • Δάνεια με μη μηνιαία συχνότητα αποπληρωμής, σε οποιαδήποτε κατηγορία:12 μήνες

Διακοπή επιδότησης

Η επιδότηση διακόπτεται εφόσον δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα συνολικό ποσό οφειλής που βαρύνει τον πελάτη ύψους € 150, είτε κατά την διάρκεια της επιδότησης είτε για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης επιστρέφεται στο Δημόσιο από τον πελάτη εντόκως από το χρόνο καταβολής του.