ΟΑΕΔ: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων του έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών», με έμφαση στις γυναίκες

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και απορριφθέντων για το “Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών», με έμφαση στις γυναίκες, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 01/2020.

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ,

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι επιτυχόντες θα κληθούν στη φάση αυτή του προγράμματος να συμμετάσχουν σε δράσεις συμβουλευτικής, με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα εδώ.

Οι απορριφθέντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από την επόμενη της 23 Απριλίου 2020, και έως τις 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία για τις ενστάσεις είναι η Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή , με courier στο γενικό πρωτόκολλο του ΟΑΕΔ , στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 8 Άλιμος Αττικής με ΤΚ 17456 , με ρητή αναφορά στον τίτλο του προγράμματος, (<Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων Ηλικίας 18-29 ετών>, υπόψιν Δ/νσης Α1). Επιπλέον, οι ενστάσεις πρέπει να σταλλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση a1@oaed.gr , εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι ενστάσεις θα κριθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθούν στο site του ΟΑΕΔ, οι οριστικοί πίνακες