Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: M.Sc. Επιχειρηματικότητα

Από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Α.Ε. 2023-24

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις).
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών, τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, κοινωνικά επιτεύγματα και δραστηριότητες, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική εμπειρία.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται έως και την Παρασκευή 07/07/2023.
Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ. Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Γραμματεία ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων
ΤΚ 415 00, Λάρισα

Τηλ: 2410.684.708


Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη την Πέμπτη 13/07/23 και Παρασκευή 14/07/23. H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» (msc-entrepreneurship.uth.gr), μέσω e-mail (msc-entrepreneurship@uth.gr) και από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ, τηλ:2410684708

Η Διευθύντρια
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Β. Μπέλλου