ΓΕΜΗ: Διευκρινήσεις για φαρμακεία

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας ανακοινώνεται ότι  το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την με αρ. εγκύκλιο  94083/30-09-2022 με την οποία διευκρινίζονται ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο

Α) Οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.

Β) Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα των Επιμελητηρίων

Γ) Δεν οφείλουν  αναδρομικά τέλη

Δ) Επίσης δεν  τίθεται  ζήτημα επιβολής προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων,  θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.