Ψηφιακό Άλμα 3η Τροποποίηση

Εκατόν τριάντα δύο (132) επενδυτικά σχέδια των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.505.230,80 ευρώ, εντάσσονται στην Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση της σχετικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.