Απαγόρευση άσκοπης μετακίνησης: Οδηγίες και έγγραφα

Μετά την ανακοίνωση για απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων, καλούνται όλοι οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους να χρησιμοποιούν 2 έγγραφα, τα δελτία μετακίνησης.

Αναλυτικά:

Βεβαίωση τύπου Α

Για εργαζόμενους συμπληρώνετε 1 φορά και είναι εφάπαξ. Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Βεβαίωση τύπου Β

Για μεμονομένες μετακινήσεις και για 6 περιπτώσεις :

  1. Φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό
  2. Μετάβαση σε σούπερ μάρκετ
  3. Τράπεζα
  4. Κίνηση για παροχή βοήθειας
  5. Μετάβαση σε τελετή
  6. Σωματική άσκηση ή κίνηση με ζώο

Λευκό χαρτί ως χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Όνομα/Επίθετο
  2. Διεύθυνση Κατοικίας
  3. Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
  4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

SMS 13033 1-6 (ανάλογα με τον λόγο που βγαίνουμε έξω) ΚΕΝΟ ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Για τα αρχεία πατήστε

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) (σε μορφή docx) (σε μορφή Pdf)

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπου Β) (σε μορφή docx) (σε μορφή Pdf)