5+1 σημαντικοί οικονομικοί δείκτες για μία Startup

Κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και ιδίως μια τεχνολογική startup, εκτός του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει, πρέπει να δίνει έμφαση στα οικονομικά της για να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη αλλά και να γίνει ελκυστική σε έναν υποψήφιο επενδυτή . Πιο συγκεκριμένα θα αναφέρουμε 5 + 1 δείκτες που χρηματοοικονομικής φύσεως, που τραβούν τα βλέμματα των επενδυτών, βοηθώντας τους να ξεχωρίσουν τις υγιέστερες Startups ώστε να επενδύσουν σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, έχουμε :

Revenue Growth

Αύξηση Εσόδων: Υποδεικνύει πόσο γρήγορα αναπτύσσεται μια εταιρεία startup, όπως αυτή λειτουργεί σήμερα. Στην περίπτωση που η αύξηση εσόδων είναι σταθερή, για κάθε εξεταζόμενη χρονική περίοδο, είτε ανάμεσα από χρονιά σε χρονιά, είτε από μήνα σε μήνα, τότε η διάρκεια της αύξησης των εσόδων προσδίδει σταθερότητα και δυναμική.

Net Income

Καθαρά Έσοδα: Μεικτά έσοδα μείον Κόστος πωληθέντων, δηλαδή το μικτό κέρδος μίας επιχείρησης πριν καλυφθεί οποιαδήποτε άλλη εταιρική υποχρέωση. Ο συγκεκριμένος δείκτης σε συνδυασμό μάλιστα με τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας, μας παρουσιάζει εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησης για δανεισμό, και κατά πόσο οι στόχοι που θέτει είναι εφικτοί.

Gross Margin

Μικτό Περιθώριο Κέρδους: Είναι η ποσοστιαία απόδοση της διαφοράς εσόδων μείον τους κόστους δημιουργίας προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ανάλογα τη φύση της επιχείρησης, αν δηλαδή παρέχει υπηρεσία ή αν παράγει προϊόν, η ποσοστιαία αυτή απόδοση διαφέρει.

Revenue per employee

Μεικτά έσοδα ανά εργαζόμενο: Τα μικτά έσοδα ανά εργαζόμενο είναι το πηλίκο της διαίρεσης των μικτών εσόδων δια του συνόλου των εργαζομένων. Ο δείκτης αυτός φανερώνει πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση του προσωπικού της επιχείρησης σε συνδυασμό με τους τεχνολογικούς πόρους που διαθέτει, ώστε να επιτευχθούν έσοδα.

Non-personnel marketing

Κόστος διαφήμισης και μάρκετινγκ: Στα αρχικά στάδια μίας startup επιχείρησης, το πιο συνηθισμένο και μετρήσιμο έξοδο είναι το κόστος διαφήμισης και προώθησης. Το καλό στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι το συγκεκριμένο έξοδο διαφέρει από περίοδο σε περίοδο και αυτό γιατί δεν αποτελεί πάγιο έξοδο, όπως για παράδειγμα το ενοίκιο ή η μισθοδοσία. Το ύψος του κόστους της προώθησης της επιχείρησης δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% των ακαθάριστων εσόδων έχοντας μειούμενη τάση με το πέρασμα του χρόνου και δεδομένης της ωρίμανσης της εταιρικής εικόνας.

Sales quota

Προβλέψεις πωλήσεων: Αν και δεν είναι ακριβώς μονάδα μέτρησης ούτε κάποιος δείκτης, αλλά εσωτερική πρόβλεψη. Μία πρόβλεψη πωλήσεων που καλό είναι μία εταιρεία να υπολογίζει ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει στα αρχικά στάδια λειτουργίας της, να το αναλύει ανάλογα με νέους χρήστες ή συμβόλαια υπηρεσιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα ανά βδομάδα ή ανά μήνα. Σκοπός της συγκεκριμένης πρόβλεψης είναι η εκτίμηση της πορείας της επιχείρησης, και ο ορισμός των στόχων της.