Ελλάδα: Crowdfunding & Startups

Τo crowdfunding («χρηματοδότηση από το πλήθος» – «συμμετοχική χρηματοδότηση») είναι ένας νέος τρόπος άντλησης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Χρηματοδότηση από το πλήθος

Αρχικά το crowdfunding συνδέθηκε με τη χρηματοδότηση διαφόρων κοινωφελών έργων ή με τη χρηματοδότηση μορφών τέχνης. Τελευταία όμως έχει αναδειχθεί ως μέθοδος άντλησης κεφαλαίων για νεοφυείς και καινοτόμες εταιρίες (startups). Υλοποιείται μέσω μίας ιστοσελίδας, στην οποία φιλοξενείται εφαρμογή (πλατφόρμα) συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε αυτήν παρουσιάζονται στο επενδυτικό κοινό τα υποψήφια προς χρηματοδότηση έργα νεοσύστατων ή υφιστάμενων εταιρειών. Στόχος είναι η προσέλκυση του επενδυτικού κοινού, προκειμένου να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της εταιρίας που παρουσιάζεται. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μορφή crowdfunding ονομάζεται κεφαλαιοδοτική συμμετοχική χρηματοδότηση (equity-based crowdfunding).

Η λειτουργία της χρηματοδότησης μέσω του crowdfunding στην Ελλάδα προσκρούει σε μία σειρά από νομικά προσκόμματα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπερασθούν χωρίς την ύπαρξη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Συμμετοχική χρηματοδότηση

Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση μέσω του crowdfunding αφορά σε παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, για την οποία απαιτείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), ενώ η άντληση κεφαλαίων μέσω αυτού συνιστά πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή πληροφοριακού δελτίου, το οποίο επίσης πρέπει να εγκριθεί από την ΕΚ. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση με την οποία η σύζευξη, μέσω μίας πλατφόρμας, του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη μία μεριά και ανάγκης των εταιρειών για εξεύρεση μετόχων από την άλλη δεν θα υπόκειται, άνευ ετέρου, στο παραπάνω αυστηρό νομικό πλαίσιο. Με τη ρύθμιση αυτή θα δινόταν σημαντική ώθηση στην επιβίωση των νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαραίτητη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται να λυθούν αυτά τα προβλήματα που αφορούν τους νόμους ν. 3606/2007 και ν. 4209/2013 , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του crowdfunding στην Ελλάδα. Όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν από τον Ιούλιο του 2016, και πλέον είναι εφικτή και φορολογικά η χρηματοδότηση μέσω crowdfunding.

Πηγές: taxheaven.gr , gsis.gr